Reklam
HABERKUT.COM İHTİYAÇLARINIZA GÖRE HABERLER

Türk Milli Kültür Vakfı Burs Başvuruları 9 Ekim Son Gün LÜTFEN PAYLAŞALIM

Türk Milli Kültür Vakfı Burs Başvuruları 9 Ekim Son Gün LÜTFEN PAYLAŞALIM
 • 03.10.2015
 • 8.809 kez okundu

Türk Milli Kültür Vakfı Burs Başvuruları

Başvuru tarihini 11 Eylül / 9 Ekim olarak belirleyen vakıf burs başvuruları randevu şeklinde müracaatlarla kabul edecektir. Türk Milli Kültür Vakfı burs verilecek bursiyerlerde aşağıdaki şartları aramaktadır.

 1. Tezli yüksek lisans öğrencileri ( ders aşamasındakiler öncelikli tercihtir.
 2. Doktora öğrencileri (ders aşamasındakiler öncelikli tercihtir.)
 3. Yayın potansiyeline sahip olmaları tercih edilir.
 4. Tam zamanlı yahut yarı zamanlı olarak hiçbir yerde düzenli çalışmıyor olmaları
 5. İstanbul sınırları içinde okuyor olmaları
 6. YDS puanından en az 50 almış veya YÖK tarafından kabul edilen dil sınavından muadil olmak
 7. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları
 8. Devlet üniversitesi veya vakıf üniversitelerinde %100 burslu öğrenciler öncelikli tercihtir.

 

Genel şartnameye uygun olmayan öğrenciler evrakları incelenirken eleneceklerdir. Bu şartlara uygun adaylar lütfen burs şartnamesini okuyunuz.

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

YÜKSEK LİSANSDOKTORA ÖĞRENCİLERİ

2015-2016 ÖĞRETİM YILI BURS TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

Madde 1- Amaç

Bu teknik şartname Türkiye Milli Kültür Vakfı’nın amaçları içerisinde yer alan lisansüstü seviyedeki öğrenci burs yardımı ile ilgili işlemlerin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Madde 2- Kapsam 
Türkiye Milli Kültür Vakfı’nın Yüksek Lisans ve Doktora bursu, “Burs Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.

Madde 3- Hukuki Dayanak
Bu teknik şartname, Türkiye Milli Kültür Vakfı, Vakıf senedinin 3, 4, 12/3 ve 15. maddelerine ve burs yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4- Tanımlar
“ Vakıf “ deyimi ; Türkiye Milli Kültür Vakfı’ nı,

“ Kurucular Heyeti “ deyimi ; Türkiye Milli Kültür Vakfı Kurucular Heyetini,

“ Mütevelli Heyeti “ deyimi ; Türkiye Milli Kültür Vakfı Mütevelli Heyetini,

“ Heyet “ deyimi; Türkiye Milli Kültür Vakfı Burs Heyetini ifade eder.

“Danışman “ deyimi; Heyet tarafından öğrencilerin çalışmalarını takip etmekle görevlendirilen akademisyeni,

ifade eder.

“Vakıf Senedi “ deyimi; Türkiye Milli Kültür Vakfı Senedini ifade eder.

“ Burs “ deyimi; Türkiye Milli Kültür Vakfı’nın öğrenci ve araştırmacılara yaptığı yardımları ifade eder.

“ Burs Fonu “ deyimi; Türkiye Milli Kültür Vakfı’na burs amaçlı yapılan bağışları ifade eder.

Madde 5- Burs İle İlgili Genel Bilgiler

Türkiye Milli Kültür Vakfı bursları yüksek lisans ve doktora öğrenimine devam eden öğrencilere öğrenimi süresince, bu şartnamede ve burs yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan ve Türkiye Milli Kültür Vakfı tarafından burs almaya uygun görülen öğrencilere maddi kaynak sağlamak üzere verilen karşılıksız yardımlardır.

Burslulukla ilgili işlemlerde belgelendirme esastır. Öğrencilerin burs başvuru esnasında verdikleri bilgilerde değişiklik olması durumunda vakıf merkezine bildirmeleri gerekmektedir. (Ekonomik durumunda, okulu bırakma, kayıt dondurma, yurtdışı değişim programları, sağlık durumu vb.)

Madde 6- Başvuru Süreci

– Burs başvuru süreci, başvuru usulü ve değerlendirme ilkeleri aşağıdaki şekilde düzenlenir.

–         – Yurt içinde okuyan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin  burs müracaatları  11 Eylül 2015 ile 09 Ekim 2015 tarihleri arasında kabul edilecektir.

–          -Müracaatlar  www.tmkv.org.tr web adresinde ilan edilen randevu usulüyle kabul edilecektir.

–         – Burstan yararlanmak isteyen öğrenciler başvuru için gerekli belgelerle birlikte belirlenen randevu tarihinde vakıf merkezine müracaatlarını yaparlar.

–          – Yalnızca teknik şartnameye uygun başvurular kabul edilir.

 

 

Madde 7- Bursiyerlerde Aranacak Şartlar

Vakıfça tespit olunan prensip ve esaslara göre, kendilerine burs tahsis edilecek yüksek öğrenim öğrencileri ile ihtisas çalışmaları yapanlar Vakfın gayesine ve aranan şartlara uygunluk bakımından seçileceklerdir. Vakıf, kendi müesseselerinde yetiştireceği gençlerle burs vereceği gençler arasında, aranacak vasıflar bakımından hiçbir fark gözetmemektedir. Burs tahsis edilecek gençlerde de Vakfın gayesine ve eğitim felsefesine uygun olarak burs talimatnamesinde tespit edilen vasıflar aranacaktır.

Bursiyerlerde aranacak şartlar;

 1. Tezli Yüksek Lisans öğrencileri  (tercihen ders aşamasında)
 2. Doktora öğrencileri (tercihen ders aşamasında)
 3. Tercihen devlet üniversitelerinde veya % 100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde öğrenim görüyor olmak.
 4. T.C. Vatandaşı olmak,
 5. YDS puanından en az 50 almış olmak veya YÖK’ün kabul ettiği dil sınavından muadil puan almak,
 6. İstanbul’daki üniversitelerde okuyor olmak,
 7. Tam veya yarı zamanlı olarak herhangi bir yerde düzenli çalışmamak,
 8. Tercihen yayın potansiyeline sahip olmak,

 

* Teknik şartnameye uygun olmayan başvurular evrak incelemesinde elenecektir.


E-POSTA ADRESİNİ GİR BURSLAR POSTA KUTUNA GELSİN:


(E-Posta kutunuza gelecek olan onay bağlantısına tıklamanız gerekmektedir. Eğer E-Posta kutunuza onay maili gelmediyse Gereksiz Posta / Spam kutusuna bakınız.)

 

Madde 8- Bursun Devamında Bursiyerlerde Aranacak Şartlar

 1. Ders ve yeterlilik aşamasında olan öğrencilerin vakıf merkezinde verilecek olan “Araştırma Yöntem ve Teknikleri”[1] dersine katılım sağlamak ve dersten başarılı olmak.
 2. Vakfın yıllık faaliyet programına ve araştırma konularına iştirak etmek,
 3. Vakıf bünyesinde takım çalışmasına katılmakla üstlenmiş olduğu sorumlulukları istenilen zamanlarda raporlamak,
 4. Vakfın gönüllülük esasına göre yürüttüğü proje ve programlarda görev alan bursiyerlerin, aldıkları görevlerin gereğini yerine getirmek,
 5. Lisansüstü eğitimi ve vakıf tarafından verilecek projeler hakkında her dönem rapor vermek,

 Madde 9- Burs Ve Eğitim Yardımı Süresi

Yurt içi yüksek lisans ve doktora bursları öğrenim süresince yılda 9 ay süre ile (Ekim –Haziran aylarında ) verilir.

Yüksek Lisans için süre: Hazırlık hariç 2 dönem ders, 2 dönem tez olmak üzere hazırlık sonrası 2 yıl;

Doktora için süre: Hazırlık hariç, 2 dönem ders, 2 dönem yeterlilik, 4 dönem tez olmak üzere hazırlık sonrası 4 yıl.

Bu sürelerin aşılması durumunda burs heyetinin değerlendirmesi sonucu burs kesilir.

Öğrenciler bu sürelerde, derslerine devam etmek ve sınavlara girmek zorundadırlar.

Madde 10- Bursun Şekli

Türkiye Milli Kültür Vakfı bursları karşılıksızdır.

Madde 11- Başvuruda İstenilecek Belgeler

İlk defa burs ve eğitim yardımı yapılacak Yüksek Lisans ve doktora öğrencilerinden başvuru esnasında aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

 1. Öğrenim belgesi,
 2. Transkript
 3. 1 adet fotoğraf,
 4. Müracaat formu (Vakıf merkezimizde doldurulacaktır.)

Madde 12- Burs Almaya Hak Kazananlardan İstenilecek Belgeler

Burs alamaya hak kazanan Yüksek Lisans ve doktora öğrencilerinden aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

 1. Sabıka kaydı,
 2. 1 adet fotoğraf,
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi
 4. Vakıfbank IBAN numarası

 

Madde 13- Değerlendirme Süreci

–       Heyet, burs alacak öğrencileri seçme işlemi için burs yönetmeliği çerçevesinde belirlenen akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturur.

–          Komisyonlarda görev alan akademisyenler, burs talebinde bulunan öğrencilerin bölümlerine göre tespit edilir.

–          Başvurular aşağıdaki kıstaslara göre değerlendirilir.

 

Değerlendirme kıstasları

Başvuru sahibinin;

 • Ekonomik durumu
 • Eğitim başarısı
 • Akademik düzeyi (Y.Lisans, Doktora, Tez ve Ders aşaması)
 • Akademik Potansiyeli
 • Akademik Motivasyonu
 • Teknik Şartnameye uygunluk

 Madde 14- Bursun Kesinleşmesi

–          Burs değerlendirme sonuçları Burs Heyeti’ne sunulur.

–          Mütevelli Heyeti’nin onayladığı sonuçlar www.tmkv.org.tr web sitesinde ilan edilir.

–          İlan edilen öğrenciler 12. maddede belirtilen evraklarını tamamlamak zorundadır.

Madde 15- Bursun Kesilmesi

 1. Eğitimin tamamlanması,
 2. Başarısızlık halinde,
 3. Öğrenimini vakfın öngördüğü sürede tamamlamaması,

-Yüksek Lisans için öngörülen süre: Hazırlık hariç 2 dönem ders, 2 dönem tez olmak üzere hazırlık sonrası 2 yıl.

-Doktora için öngörülen süre: Hazırlık hariç, 2 dönem ders, 2 dönem yeterlilik, 4 dönem tez olmak üzere hazırlık sonrası 4 yıl.

 1. Öğrencinin yüz kızartıcı adi bir suçtan dolayı tutuklanması veya okuduğu okuldan disiplin ceza alması,
 2. Yanıltıcı beyanda bulunduğunun anlaşılması,
 3. Belgelerin zamanında verilmemesi,
 4. Tam veya yarı zamanlı bir işte düzenli çalışmaya başlaması,
 5. Kendi isteği ile bursunun kesilmesini talep etmesi,
 6. Öğrencilerde aranan vasıflarda değişme olursa, danışmanın teklifiyle kesilir.

Madde 16- Ödeme Şekli

 1. Burslar ilan  edilen ay içerisinde Ekim ayından itibaren ödenmeye başlanır.
 2. Vakfa hangi şekilde taahhüt edilmiş olursa olsun, Vakıfça öğrencilere yapılacak bütün tediyeler aylık olarak yapılır.

 

Madde 17- Yürürlük

Bu yönetmelik, Mütevelli Heyetinin kabulünden sonra yürürlüğe girer.

 

Madde 18- Yürütme

Bu teknik şartnamede değişiklik yapma yetkisi mütevelli heyetinin tasarrufu altındadır.

Şartnameye ait hükümler Türkiye Milli Kültür Vakfı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

RANDEVU İÇİN TIKLAYINIZ

 

burs için sayfayı takip et

 

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASI İÇİN LÜTFEN PAYLAŞIN
Share

Etiketler: / /

Mobil İnternet Paylaşımına ek ücret geliyor
Akıllı telefonlarındaki mobil internet paketini başka cihazlarla paylaşanlara ek ücret geliyor. 15 Ocak 2019’dan itibaren mobil hotspot kullananlara aylık ek...
Kuveytli ev sahibi pencereden düşmek üzere olan hizmetçisini
Kuveytli bir kadın pencereden düşmek üzere olan hizmetçisinin feryatlarına rağmen, Etiyopyalı (Habeşistanlı) hizmetçisine yardım etmek yerine videoya çekmeye devam ediyor....
Alarko Holding Lise Bursları
Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Liselerinin 11. veya 12. sınıfında öğrenim gören toplam...
Tübitak Burs Başvurusu
2205-YURT İÇİ LİSANS BURS PROGRAMI (2016) Uluslararası Bilim Olimpiyatların da ülkemizi temsil eden takımlarda yer alan, Ulusal Bilim Olimpiyatlarında madalya...
Telefonun ekran değişimi
İhtiyaçlarınıza Göre Haberler sloganıyla harekete başlayan Haberkut ekibi sizler için farklı ihtiyaçlara da cevap bulmaya çalışıyor. Bu sebeple internet sitemizde...
Türk Eğitim Vakfı 2017 Bursları 500 TL – 800 TL ve 1100 TL
500 TL üniversite,  800 TL yükseklisans ve 1150 TL Doktora bursu olması beklenen Türk Eğitim Vakfı Burs Şartları Aşağıdadır. Türk Eğitim...
Ayhan Kara Vakıf Burs Başvurusu
2016 – 2017 eğitim öğretim yılında öğrencilere bir destekte Ayhan Kara Vakfından. Eğitim, bilim, adalet – hukuk, tarih, sağlık, kültürel...
Beykoz Vakfı Bursları
GENEL BAŞVURU KOŞULLARI : 1-T.C. Vatandaşı olmak, 2-Sabıka kaydı bulunmaması ve disiplin cezası almamış olmak 3-Başka bir resmi veya özel...
Çelikel Vakfı Bursları
Çelikel Eğitim Vakfı Öğrencilere destek olmak amacıyla Alev Topları Programını başlattı. Program Dahilinde öğrencilere çeşitli sosyal imkanların yanı sıra aylık...
ÇYDD Burs Başvurusu
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği her Eğitim Öğretim yılında öğrencilere burs desteği sağlamaktadır. Burslara Başvuracak öğrencilerin burs koşullarını dikkatle okumasını tavsiye...
Aktaş Vakfı Bursları
Aktaş Eğitim Vakfı Burslarına Başvurmadan Önce BURS YÖNERGESİNİ MUTLAKA GÖZDEN GEÇİRİN.. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1....
Yağmur Damlası Derneği Bursları – YENİ
BURS VEREN KURUMLAR Yağmur Damlası Derneği her sene olduğu gibi 2016 / 2017 eğitim öğretim yılında öğrencilere maddi destek olmak...
Ahmet Yesevi Üniversitesi Burs Başvurusu
Kazakistan’ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi tarafından, 2016 yılının UNESCO tarafından “Hoca Ahmet Yesevi Yılı”...
EsSeyyid Osman Hulusi Vakfı Burs Başvuruları Başladı
2016-2017 EĞİTİM DÖNEMİ BURS DUYURUSU Es-Seyyid Osman Hulusi vakıf senedinde yer aldığı gibi, bilgili ve aydın gençlerin öğrenimine maddi ve...
Darbe Mağdurlarına Burs
15 Temmuz kanlı darbe girişimi mağdurları ve yakınlarına Türkiye Gençlik Vakfı Burs verecektir. TÜGVA resmi sitesinde yaptığı açıklama şu şekildedir....
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
Share