Reklam
HABERKUT.COM İHTİYAÇLARINIZA GÖRE HABERLER

Birlik Eğitim-Sen Bursları

Birlik Eğitim-Sen Bursları
 • 13.10.2015
 • 5.843 kez okundu

BİRLİK EĞİTİM SEN BURS TAHSİSİ KRİTERLERİ

 

GİRİŞ

Birlik Eğitim Sendikası Burs Organizasyonu ile eğitimi doğrudan ya da dolaylı destekleme adına içinde bulunduğu imkânların genişliği nispetinde, bu memleketin geleceğine yönelik her olumlu adımın yanında olma adına sorumluluk duygusunun gereğini yerine getirmektedir. Karanlığa bir mum yakma kararlılığında, şeffaf, incelebilir ve liyakat ölçülerini esas alan bir anlayışla kurumsal kimliğinin temellerini oluşturmaya çalışan Birlik Eğitim Sen bu yönerge ilen burs gönüllülerini teşvik ederek memleketin geleceğinde söz sahibi olma iddiasındaki başarılı ve ekonomik gerekli yetersiz gençleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

 

1 – BURS TÜRLERİ

 

BES burslarının türleri aşağıda belirtildiği gibidir;

 

 1. a) Eğitim Fakültelerini kazanmış ya da hali hazırda bu fakültelerde öğrenim gören başarılı ve maddi imkânları sınırlı öğrencilere yönelik verilecek burslar.
 2. b) Üyelerimizin üniversite öğrenimi görmekte olan çocuklarına verilecek burslar.
 3. c) Üniversitelerin diğer bölümlerinde okuyan başarılı ve maddi imkânları sınırlı öğrencilere yönelik verilecek burslar.
 4. d) Başarılı ve maddi imkânları sınırlı lise öğrencilerine yönelik burslar.

2 – GENEL ANLAYIŞ VE KURALLAR

Birlik Eğitim Sen Yönetim Kurulu’nca verilecek burslar aşağıdaki ilkelere göre düzenlenmiştir.

 1. a) Birlik Eğitim Sen bursundan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki okullarda okuyan T.C. vatandaşı olan öğrenciler faydalanabilirler.

  b) Birlik Eğitim Sen’den burs alan öğrenciler aynı zamanda başka bir özel kurum ya da kuruluştan burs da alabilirler.

  c) Tüm başvurular www.birlikegitimsen.org adresi üzerinden, aynı web sitesinde duyurusu yapılan tarihlerde, sadece online olarak yapılır.

  d) Burs tahsisinde;
  * Başvuru sahibinin velilerinin toplam aylık gelirlerinin brüt 4.500.-TL veya altında olması şartı aranır (Bu meblağ 2 yılda bir revize edilir).

  *Aile gelir kriterine uyan öğrencinin, Türkiye genelinde sınav sıralaması/mezuniyet notu değerlendirme dahilinde olmakla beraber, öğrencinin öğrenim süresi içerisindeki başarısı bursluluğun öğrenim süresinin tamamındaki devamı açısından önemli kriterdir.

  e) Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen Burs Komitesi’nin burs başvurusunu red etme hakkı saklıdır. Red edilen adayların yerine yedek listedeki aynı bölüm kontenjanı dahilinde değerlendirmeye alınabilecek olan bir sonraki uygun aday ile görüşülür.

  f) Burs için başvuru zamanı  her yılın Ekim ayıdır.

  g) Birlik Eğitim Sen Burs Komitesi, gerek gördüğü hallerde burs alan öğrenci tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgileri inceleyebilir, öğrenim kurumundan bilgi isteyebilir. Verilen bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa verilmekte olan burs kesilir. Bu durumda, öğrenci bursun kesim tarihine kadar ödenen burs tutarını yasal faizi ile birlikte Birlik Eğitim Sen’e geri ödemekle yükümlüdür.

  j) Yapılan başvurular Burs Komitesi tarafından değerlendirildikten sonra bursa hak kazanan öğrenciler Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilir. Yönetim Kurulu’nca belirlenen Birlik Eğitim Sen Öğrenim Bursu Sözleşmesi öğrenci ve şayet öğrenci reşit değilse velisi tarafından imzalanır.

  3 – BURS TAHSİS KRİTERLERİ

BES tarafından organize edilip verilmesi planlanan burslarda kullanılan seçim yöntemi, başarıyla doğru, gelir seviyesi ile ters orantılı olarak kodlanmıştır. BES müracaatlarında başarılı ve daha düşük gelir seviyeli adaylar burs değerlendirme sürecinde diğer adayların önüne geçer.

Birlik Eğitim Sen burslarının amacı, öğrenciyi okumakta olduğu akademik birime ilk girdiği seneden mezun edinceye kadar desteklemektir. Bu nedenle başvurularda öncelik, o akademik birimi yeni kazanan öğrencilerdedir. Yeni kazanan öğrenciler, okullarını kazandıkları sınav sonucuyla (SBS, ÖSSS, DGS) ya da diploma notu ile değerlendirmeye alınır.

Kontenjan kalması halinde, öğrenimine hâlihazırda devam eden ‘ara sınıflara’ burs tahsis edilebilir. Ara sınıflara burs tahsisinde, öğrencilerin okumakta oldukları okulları kazandıkları yılın SBS ya da ÖSS sıralaması, ya da mezuniyet notları ile en son okumuş oldukları sınıfın not çizelgesi veya yılsonu karnesi temel alınır.


E-POSTA ADRESİNİ GİR BURSLAR POSTA KUTUNA GELSİN:


(E-Posta kutunuza gelecek olan onay bağlantısına tıklamanız gerekmektedir. Eğer E-Posta kutunuza onay maili gelmediyse Gereksiz Posta / Spam kutusuna bakınız.)

Verilmesi amaçlanan burs çeşitlerimizin tamamında burs kontenjanlarımız burs gönüllülerinin sayısı ve katkı sağlamak istedikleri burs türüne göre belirlenir. Ekim ayı içerisinde online olarak toplanan müracaatlar, Kasım ayı içerisinde Burs komisyonu tarafından değerlendirilir.  Süreç, müracaat evraklarının değerlendirilmesi ile komisyon yetkilileri tarafından adaylarla yüz yüze ya da telefonla görüşmeler yapılarak tamamlanır. Komisyon kararı Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra değerlendirme neticeleri Kasım ayının son haftasında ilgili adaylara tebliğ edilir. Asıl ve yedek listeler Yönetim Kurulu Karar defterine işlenir. Aralık ve Haziran ayları da dâhil her öğrenim yılı için 7 ay süre ile kesintisiz ödemeler yapılır. Haziran ayında burs verilen öğrencilerin başarı durumlarını gösterir belgeler alınır. Burs ödemesi o yıl için tamamlanır. Bir sonraki yıl için bir taahhüt söz konusu değildir. Ancak yüksek başarılı öğrencilere (Üniversite öğrencileri için 4 üzerinden 3,20-Lise öğrencileri için 5 üzerinden 4,50) öğrenim gördükleri sürece burs desteği sağlamak esastır.

Ortaöğretim Burs Tahsisi

Lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek burslarda;
• Hane halkı toplam geliri ve
• SBS Türkiye sıralaması ya da sınavsız kayıtlarda bir önceki okulun diploma notu temel alınır.
• Ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde, hem okulu kazandıkları yılki SBS Türkiye sıralamaları, hem de son eğitim yılının yılsonu not ortalaması değerlendirmede temel alınır.
Yükseköğretim Burs Tahsisi
Birlik Eğitim Sen, yükseköğretim seviyesinde, 2 senelik meslek yüksekokulları ve üniversitelerin 4 senelik lisans programlarına burs verir.

a. Velilerin aylık toplam geliri,
b. Sınav ile giren adaylar için YGS Türkiye sıralaması,
c. Sınavsız giren adayların ise lise diploma notu değerlendirmeye alınır.

 1. Yeni kazananlar için ÖSS Türkiye sıralaması

  4 – BURSUN DEVAMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

  a) Öğrencilerin zorunlu ya da seçmeli hiçbir dersten kalmamaları, ayrıca bursların devamı için ortaöğretimde okuyan öğrencilerin 2 dönem ortalamasının 5 üzerinden 3,20; lisans öğrencilerinin 4 üzerinden 2,5’ten az olmaması gerekmektedir.

  b) Hazırlık okuyan öğrenciler için, puan başarısı aranmamakta, bu öğrenciler için okumakta oldukları okulların vermiş oldukları geçer not yeterli sayılmaktadır.

  c) Bu şartlardan herhangi birine uymayan öğrencinin bursu 1 yıl süreyle dondurulur, 1 yıl sonunda öğrenci istenilen şartları yerine getirip, kaydını yenilediği takdirde bursu devam ettirilir. Öğrenci burs aldığı sürece başarısızlık nedeniyle kaydını 1 kereye mahsus dondurabilir, 2. kere başarısız olduğu takdirde burs hakkını tamamen kaybeder.

  d) Her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek burs alan öğrencilerin sorumluluğundadır. Bursa dair her türlü bilgi öğrenciye e-posta yoluyla ulaştırılır. Bu nedenle Birlik Eğitim Sen Burs Komitesi’ne verilen bilginin doğruluğu ve güncelliği büyük önem taşımakta olup; zamanında başvurusunu yenilemeyen öğrenci burs hakkını tamamen kaybeder.

  5 – BURSUN İPTALİ

  Burs alan öğrencilerden,

  a) Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir üst sınıfa geçtiklerini gösterir belgeyi kayıt yenileme süresi içinde Birlik Eğitim Sen Burs Komitesi’ne getirmeyen,

  b) Okulu bırakan ya da okulla ilişiği kesilen veya Yönetim Kurulu’nun iznini almadan öğrenim dalını veya okulunu değiştiren,

  d) Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı ile sabit olan,

  e) Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkûm olanların, öğretim kurumları yönetimince “sürekli çıkarma” cezası verilen, her ne sebeple olursa olsun Birlik Eğitim Sen Burs Komitesi’ne yanlış beyanda bulunanların bursları kesilir.

  İstisnai durumlarda bursun devamı ya da kesilmesine Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında toplanacak olan Burs Komitesi karar verir. Bu Komite’nin kararları kesindir. Burs Komitesi, konu hakkında en yakın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

  Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında toplanacak olan Burs Komitesi’nce haksız olarak alındığı anlaşılan ve kesilmesine karar verilen burs miktarının tamamının kanuni faizi ile birlikte burs alan öğrenci tarafından Birlik Eğitim-Sen’na geri ödenmesi sağlanır.

  6 – BURS ALAN ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  a) Bur alan öğrenci, her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek sorumluluğundadır.
  b) Burs alan öğrenci, eğitimini tamamladığında, durumu en geç bir ay içinde Birlik Eğitim-Sen Burs Komitesi’ne bildirmeye, diploma/mezuniyet belgesini bu komiteye ibraz etmeye mecburdur.

BAŞVURU FORMU

burs için sayfayı takip et

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASI İÇİN LÜTFEN PAYLAŞIN
Share

Etiketler: / /

Mobil İnternet Paylaşımına ek ücret geliyor
Akıllı telefonlarındaki mobil internet paketini başka cihazlarla paylaşanlara ek ücret geliyor. 15 Ocak 2019’dan itibaren mobil hotspot kullananlara aylık ek...
Kuveytli ev sahibi pencereden düşmek üzere olan hizmetçisini
Kuveytli bir kadın pencereden düşmek üzere olan hizmetçisinin feryatlarına rağmen, Etiyopyalı (Habeşistanlı) hizmetçisine yardım etmek yerine videoya çekmeye devam ediyor....
Alarko Holding Lise Bursları
Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Liselerinin 11. veya 12. sınıfında öğrenim gören toplam...
Tübitak Burs Başvurusu
2205-YURT İÇİ LİSANS BURS PROGRAMI (2016) Uluslararası Bilim Olimpiyatların da ülkemizi temsil eden takımlarda yer alan, Ulusal Bilim Olimpiyatlarında madalya...
Telefonun ekran değişimi
İhtiyaçlarınıza Göre Haberler sloganıyla harekete başlayan Haberkut ekibi sizler için farklı ihtiyaçlara da cevap bulmaya çalışıyor. Bu sebeple internet sitemizde...
Türk Eğitim Vakfı 2017 Bursları 500 TL – 800 TL ve 1100 TL
500 TL üniversite,  800 TL yükseklisans ve 1150 TL Doktora bursu olması beklenen Türk Eğitim Vakfı Burs Şartları Aşağıdadır. Türk Eğitim...
Ayhan Kara Vakıf Burs Başvurusu
2016 – 2017 eğitim öğretim yılında öğrencilere bir destekte Ayhan Kara Vakfından. Eğitim, bilim, adalet – hukuk, tarih, sağlık, kültürel...
Beykoz Vakfı Bursları
GENEL BAŞVURU KOŞULLARI : 1-T.C. Vatandaşı olmak, 2-Sabıka kaydı bulunmaması ve disiplin cezası almamış olmak 3-Başka bir resmi veya özel...
Çelikel Vakfı Bursları
Çelikel Eğitim Vakfı Öğrencilere destek olmak amacıyla Alev Topları Programını başlattı. Program Dahilinde öğrencilere çeşitli sosyal imkanların yanı sıra aylık...
ÇYDD Burs Başvurusu
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği her Eğitim Öğretim yılında öğrencilere burs desteği sağlamaktadır. Burslara Başvuracak öğrencilerin burs koşullarını dikkatle okumasını tavsiye...
Aktaş Vakfı Bursları
Aktaş Eğitim Vakfı Burslarına Başvurmadan Önce BURS YÖNERGESİNİ MUTLAKA GÖZDEN GEÇİRİN.. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1....
Yağmur Damlası Derneği Bursları – YENİ
BURS VEREN KURUMLAR Yağmur Damlası Derneği her sene olduğu gibi 2016 / 2017 eğitim öğretim yılında öğrencilere maddi destek olmak...
Ahmet Yesevi Üniversitesi Burs Başvurusu
Kazakistan’ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi tarafından, 2016 yılının UNESCO tarafından “Hoca Ahmet Yesevi Yılı”...
EsSeyyid Osman Hulusi Vakfı Burs Başvuruları Başladı
2016-2017 EĞİTİM DÖNEMİ BURS DUYURUSU Es-Seyyid Osman Hulusi vakıf senedinde yer aldığı gibi, bilgili ve aydın gençlerin öğrenimine maddi ve...
Darbe Mağdurlarına Burs
15 Temmuz kanlı darbe girişimi mağdurları ve yakınlarına Türkiye Gençlik Vakfı Burs verecektir. TÜGVA resmi sitesinde yaptığı açıklama şu şekildedir....
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
Share