Reklam
HABERKUT.COM İHTİYAÇLARINIZA GÖRE HABERLER

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alımı 14 – 25 Aralık

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alımı 14 – 25 Aralık
  • 03.12.2015
  • 1.914 kez okundu

İLAN

Diyanet işleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan ve aşağıda sınıfı, unvanı, kadro adedi belirtilen Diyanet işleri profesyonel Yardımcılığı kadrolarına tayin edilmek için iki aşamalı (yazılı ve sözlü) müsabaka sınavı yapılacaktır.

ı. KADROLARA AiT BiLGiLER

derslik UNVAN BULUND. YER tahsil DURUMU PUAN türü KADRO ADEDi

G.i.H Diyanet işleri profesyonel Yardımcısı Merkez Teşkilatı En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak.
KPSSP-1,2,üç,4,5,altı,7,8
11

ıı. müracaat şARTLARı
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
3. Diyanet işleri Başkanlığı atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer piyasa ortak nitelik şartını taşımak,
4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü nedeniyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5. 2014 yahut 2015 Lisans (A) grubu halk Personeli Seçme Sınavı KPSSP-1, KPSSP-2, KPSSP-üç, KPSSP-4, KPSSP-5, KPSSP-6, KPSSP-7, KPSSP-8 puan türlerinin birinden en az altmış (60) puan almış olmak.
6. Diyanet işleri profesyonel yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olmamak.

ııı. başvuru şekli, noktayı ve ZAMANı
1. Sınava müracaat yapmak isteyenler herhangi bir vilayet Müftülüğüne 14/12/2015 – 25/12/2015 tarihleri mesai günleri 08:30-16:30 saatleri arasında istenen belgelerle birlikte başvuru edeceklerdir. bununla beraber, hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek ihtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine, Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimler aracılığı ile başvurularını yapabilecektir.
2. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri şeklinde, sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü insanlar müracaat işlemini yapabileceklerdir.
üç. başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak tamamlanmasından adayın kendisi mesul olacaktır.
4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

ıV. başvuru içiN gerekli BELGELER
1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
2. En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduğunu gösterir diploma, mezuniyet belgesi veya tasdikli suretleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YöK’ten alınacak denklik belgesi),
üç. 2014 yada 2015 yılına ait KPSS sonuç belgesi,
4. Sağlıkla ilgili şekilde vazifesini devamlı yapmaya engel bir hal olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,
 Adayların başvuru için lüzumlu belgeleri, başvuru esnasında müracaatı gerçekleştiren personele ibraz etmeleri gerekebilir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, denetim edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
 Belgeler, atanmaya hak ele geçiren adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

V. SıNAVıN şekli ve KONULARı
1. Diyanet işleri profesyonel Yardımcılığı müsabaka Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
2. 2014 yada 2015 lisans düzeyi halk Personel Seçme sınav sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının on katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır.
üç. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 3 katı aday, son sıradaki adayla tıpkı puanı alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır.

4. Adaylara yazılı sınavda;
a) Başkanlığın hizmet endüstrisi ve iş bilgisi, (80 puan)
b) Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı (20 puan) alanlarından sorular yöneltilecektir.

5. Adaylar sözlü sınavda;
a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi, (60 puan)
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (on puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
d) özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (on puan)
e) genel yetenek ve umumi kültürü (10 puan) yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.
altı. Yazılı ve sözlü sınava girmeye adalet kazandığı durumda duyuru edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiçbir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.


E-POSTA ADRESİNİ GİR BURSLAR POSTA KUTUNA GELSİN:


(E-Posta kutunuza gelecek olan onay bağlantısına tıklamanız gerekmektedir. Eğer E-Posta kutunuza onay maili gelmediyse Gereksiz Posta / Spam kutusuna bakınız.)

Vı. imtihan yeri ve tarihsel
1. Yazılı sınav 24.01.2016 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
2. sınav merkezleri ve imtihan salonları imtihan giriş belgelerinde yer alacaktır.
üç. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “sınav Giriş Belgesi” ile beraber kimlik belgelerinden birtanesini (Nüfus cüzdanı, pasaport ve ya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

Vıı. sınav GiRiş BELGESi
1. Adaylar; sınav için “imtihan giriş belgesi” alma işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
2. Adaylar sınava gelirken “imtihan Giriş Belgesi” ile beraber kimlik belgelerinden bir tanesini (Nüfus cüzdanı, pasaport yada ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
Vııı. DEğERLENDiRME ve BAşARı SıRALAMASı
1. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 (yüz) tam puan üstünden değerlendirilecektir.
2. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekebilir.
üç. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması mecburiyetinde hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.
4. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
5. Puanların eşitliği biçiminde, yazılı imtihan puanı yüksek olana, bu puanın eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.

ıX. imtihan SONUçLARı ve iTiRAZ
1. sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve tıpkı sitedeki insan Kaynakları genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
2. Yazılı ve sözlü imtihan sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının duyuru edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün arasında yazılı şekilde Başkanlığımız insan Kaynakları umumi Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
üç. itirazlar, en çok 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir.
4. imtihan sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yaş imzalı ve yazılı şekilde Başkanlığımız insan Kaynakları umumi Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

X. tayin etme işLEMLERi
1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
2. tayin etme işlemlerinin yapılması için belirlenen zaman arasında geçerli bir mazereti olmadan müracaat etmeyenlerin tayin etme işlemleri yapılmayacaktır.

Xı. öteki HUSUSLAR
1. sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve tayin etme sürecinin her aşamasında aday yönünden belirtilen hususlarda adaydan evrak ilgi edebilecektir.
2. imtihan öncesi, sonrası ve tayin etme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tetkik edilen adayların müracaat ve sınavları geçersiz sayılacağı bu gibi vazife alsalar bile görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiç bir adalet talebinde bulunamayacaklardır.
3. Bu duyurudaki şartlar, yalnızca bu imtihan ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.
4. sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki insan Kaynakları umumi Müdürlüğü sayfasında yapılan bütün duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara bununla beraber tebligat yapılmayacaktır.
5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların yaş imzalı ve yazılı dilekçelerini insan Kaynakları umumi Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.
6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı kurum ve Görevleri konusunda yasa, Diyanet işleri uzman ve profesyonel Yardımcılığı sınav ve atama Yönetmeliği ile halk Görevlerine ilk defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar meselesi için umumi Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Xıı. iLETişiM
Yazışma adresi : Diyanet işleri Başkanlığı insan Kaynakları genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
çankaya ANKARA
e-mail : persis@diyanet.gov.tr
Telefon : (0312) 295 70 00
Fax : (0312) 285 85 72

iNSAN KAYNAKLARı GENEL MüDüRLüğü

burs için sayfayı takip et

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASI İÇİN LÜTFEN PAYLAŞIN
Share

Etiketler: / / / /

Mobil İnternet Paylaşımına ek ücret geliyor
Akıllı telefonlarındaki mobil internet paketini başka cihazlarla paylaşanlara ek ücret geliyor. 15 Ocak 2019’dan itibaren mobil hotspot kullananlara aylık ek...
Kuveytli ev sahibi pencereden düşmek üzere olan hizmetçisini
Kuveytli bir kadın pencereden düşmek üzere olan hizmetçisinin feryatlarına rağmen, Etiyopyalı (Habeşistanlı) hizmetçisine yardım etmek yerine videoya çekmeye devam ediyor....
Alarko Holding Lise Bursları
Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Liselerinin 11. veya 12. sınıfında öğrenim gören toplam...
Tübitak Burs Başvurusu
2205-YURT İÇİ LİSANS BURS PROGRAMI (2016) Uluslararası Bilim Olimpiyatların da ülkemizi temsil eden takımlarda yer alan, Ulusal Bilim Olimpiyatlarında madalya...
Telefonun ekran değişimi
İhtiyaçlarınıza Göre Haberler sloganıyla harekete başlayan Haberkut ekibi sizler için farklı ihtiyaçlara da cevap bulmaya çalışıyor. Bu sebeple internet sitemizde...
Türk Eğitim Vakfı 2017 Bursları 500 TL – 800 TL ve 1100 TL
500 TL üniversite,  800 TL yükseklisans ve 1150 TL Doktora bursu olması beklenen Türk Eğitim Vakfı Burs Şartları Aşağıdadır. Türk Eğitim...
Ayhan Kara Vakıf Burs Başvurusu
2016 – 2017 eğitim öğretim yılında öğrencilere bir destekte Ayhan Kara Vakfından. Eğitim, bilim, adalet – hukuk, tarih, sağlık, kültürel...
Beykoz Vakfı Bursları
GENEL BAŞVURU KOŞULLARI : 1-T.C. Vatandaşı olmak, 2-Sabıka kaydı bulunmaması ve disiplin cezası almamış olmak 3-Başka bir resmi veya özel...
Çelikel Vakfı Bursları
Çelikel Eğitim Vakfı Öğrencilere destek olmak amacıyla Alev Topları Programını başlattı. Program Dahilinde öğrencilere çeşitli sosyal imkanların yanı sıra aylık...
ÇYDD Burs Başvurusu
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği her Eğitim Öğretim yılında öğrencilere burs desteği sağlamaktadır. Burslara Başvuracak öğrencilerin burs koşullarını dikkatle okumasını tavsiye...
Aktaş Vakfı Bursları
Aktaş Eğitim Vakfı Burslarına Başvurmadan Önce BURS YÖNERGESİNİ MUTLAKA GÖZDEN GEÇİRİN.. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1....
Yağmur Damlası Derneği Bursları – YENİ
BURS VEREN KURUMLAR Yağmur Damlası Derneği her sene olduğu gibi 2016 / 2017 eğitim öğretim yılında öğrencilere maddi destek olmak...
Ahmet Yesevi Üniversitesi Burs Başvurusu
Kazakistan’ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi tarafından, 2016 yılının UNESCO tarafından “Hoca Ahmet Yesevi Yılı”...
EsSeyyid Osman Hulusi Vakfı Burs Başvuruları Başladı
2016-2017 EĞİTİM DÖNEMİ BURS DUYURUSU Es-Seyyid Osman Hulusi vakıf senedinde yer aldığı gibi, bilgili ve aydın gençlerin öğrenimine maddi ve...
Darbe Mağdurlarına Burs
15 Temmuz kanlı darbe girişimi mağdurları ve yakınlarına Türkiye Gençlik Vakfı Burs verecektir. TÜGVA resmi sitesinde yaptığı açıklama şu şekildedir....
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ

Aşağıda ki İşlemi Yapın * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Share