Reklam
HABERKUT.COM İHTİYAÇLARINIZA GÖRE HABERLER

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
 • 27.11.2015
 • 3.452 kez okundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından;

 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

 • SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde (Ankara) görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. ve 9. dereceden toplam 6 (altı) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

 

Grup No

 

Puan Türü

 

Öğrenim Dalları

Atama yapılacak kadro Sayısı Yazılı Sınava Katılacak Aday Sayısı
 

 

1.Grup

 

 

KPSSP 108

Uluslararası İlişkiler, Siyaset  Bilimi  ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları,  

 

3

 

 

60

 

2.Grup

 

KPSSP 108

Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, İşletme- Ekonomi, İşletme-İktisat, Uluslararası İktisat, Maliye  

3

 

60

 

Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSSP 108 puan türünden asgari 75 almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir.

 

Öğrenim dalları itibariyle giriş sınavının yazılı aşamasına katılabileceklere ilişkin liste, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan KPSSP 108 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere düzenlenecek olup atama yapılacak kadro sayısının 20 katı kadar aday  giriş sınavının yazılı bölümüne çağrılacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

 

II-   SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı aşaması 21/02/2016 Pazar günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı aşamasına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve yazılı sınavın yapılacağı adres ile sınav uygulama duyurusu 04/01/2016 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır. Giriş sınavının yazılı aşamasına katılmaya hak kazanan adaylara sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı sınav kimlik belgesi verilecektir.  Sınav kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

 

III- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların son başvuru tarihi itibari ile aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel şartları taşımak.
 2. C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSSP 108 puan türünden asgari 75 puan almış olmak.
 3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinde en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip

 

(Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi beş yıldır.)

ç) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

 1. 1 Ocak 2016 günü itibarı ile 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1981 tarihinden sonra doğanlar başvurabilecektir.)

Ancak, 5525 sayılı “Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun”un ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında bulunanlar için otuz beş yaş şartı aranmayacaktır.

 1. Başvuruyu süresi içinde yapmış

 

IV- SINAV BAŞVURUSU:

Başvuruda istenen belgeler:

 1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet adresinden (enerji.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu,
 2. Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin ve bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) veya mezun oldukları fakülte ya da Noter tasdikli sureti,
 3. KPSS sonuç belgesi,

ç)   YDS sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan  sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

 1. İki adet vesikalık fotoğraf,
 2. Özgeçmiş, (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “wwenerji.gov.tr” internet adresinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecektir.)

 

Giriş Sınavına başvurular yukarıda sayılan belgelerle 14/12/2015 – 28/12/2015 tarihleri arasında, mesai günlerinde 09.30 – 12.00 ile 14.00 – 17.00 saatleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına şahsen, elden veya posta yoluyla yapılır.

Postadaki gecikmeler veya ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

V- SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Giriş sınavının yazılı aşaması, Alan bilgisi ile Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konu başlıkları test usulü, yabancı dil bilgisi konu başlığı ise klasik usul ile gerçekleştirilecektir.

 

Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

1-Yazılı sınav konuları;

 1. Alan bilgisi:

 

Gruplar Öğrenim Dalları Alan Bilgisi Konuları
 

1. Grup

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası  İlişkiler, Küresel Siyaset    ve –         Uluslararası İlişkiler Kuramları,


E-POSTA ADRESİNİ GİR BURSLAR POSTA KUTUNA GELSİN:


(E-Posta kutunuza gelecek olan onay bağlantısına tıklamanız gerekmektedir. Eğer E-Posta kutunuza onay maili gelmediyse Gereksiz Posta / Spam kutusuna bakınız.)

–         Uluslararası Hukuk,

–         Uluslararası Örgütler,

 

  Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları,  
 

2. Grup

Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, İşletme- Ekonomi, İşletme-İktisat, Uluslararası İktisat, Maliye –         Mikro İktisat,

–         Makro İktisat,

–         Uluslararası İktisat,

 

 1. Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri: Avrupa Birliği (tarihçesi, kurumları, politikaları, güncel konular), Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri,

 

 1. Yabancı dil bilgisi: Bakanlıkça belirlenecek güncel Enerji konularından birinden (Klasik) İngilizce dilinde kompozisyon şeklinde olacaktır.

 

2-  Sözlü sınav konuları

 1. Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 4. Genel yetenek ve genel kültürü,
 5. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

 

VI-DEĞERLENDİRME:

Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Alan bilgisi başlığının ağırlığı yüzde 50, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri başlığının ağırlığı yüzde 25 ve yabancı dil bilgisi başlığının ağırlığı yüzde 25 olacaktır. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınavda adaylar, Giriş Sınavı Kurulu tarafından “V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV  KONULARI” başlığının “Sözlü sınav konuları” alt başlığının   (a) bendi için 50 puan, (b), (c),    (ç),

(d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Nihai başarı sıralaması, yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması esas  alınmak suretiyle ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde gruplara göre ayrı ayrı belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSSP 108  puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla  yedek  aday belirlenir.

Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

 

VII-  SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yazılı sınav sonucuna göre sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saate ilişkin bilgiler Bakanlığın “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinden duyurulacaktır.

 

Sınavın nihai sonucu, sınavı kazanan asil ve yedek adaylara posta ile taahhütlü olarak gönderilir ve ayrıca Bakanlığın “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinden de duyurulur.

 

Yedek listede yer alan adayların hakları giriş sınavı sonuçlarının ilanından itibaren iki yılı geçmemek üzere bir sonraki giriş sınavı ilan tarihine kadar geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

VIII-    İTİRAZ:

 

Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin olarak soru ve cevap anahtarının “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinden yayımından itibaren en geç 3 (üç) işgünü, Yazılı sınav sonuçlarına ise sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde Bakanlığa ulaşacak şekilde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, en geç 7 gün içinde değerlendirilerek ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

 

T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

IV-DİĞER HUSUSLAR:

Adaylar, kimlik tespitinde kullanılmak üzere güncel fotoğraflı ve T.C. kimlik numarasının yer  aldığı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport belgelerinden birini ve sınav kimlik belgesini sınavda yanlarında bulunduracaklardır. Sınav kimlik belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

 

Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır.

 

Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre  içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve  başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

 

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

 

X- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Bakanlık web sayfasından (http://www.enerji.gov.tr) veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Bahçelievler- Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: (0312) 212 64 20 / 7306 -7501

(0312) 222 41 59

İlan olunur.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASI İÇİN LÜTFEN PAYLAŞIN
Share

Etiketler: / / / /

Mobil İnternet Paylaşımına ek ücret geliyor
Akıllı telefonlarındaki mobil internet paketini başka cihazlarla paylaşanlara ek ücret geliyor. 15 Ocak 2019’dan itibaren mobil hotspot kullananlara aylık ek...
Kuveytli ev sahibi pencereden düşmek üzere olan hizmetçisini
Kuveytli bir kadın pencereden düşmek üzere olan hizmetçisinin feryatlarına rağmen, Etiyopyalı (Habeşistanlı) hizmetçisine yardım etmek yerine videoya çekmeye devam ediyor....
Alarko Holding Lise Bursları
Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Liselerinin 11. veya 12. sınıfında öğrenim gören toplam...
Tübitak Burs Başvurusu
2205-YURT İÇİ LİSANS BURS PROGRAMI (2016) Uluslararası Bilim Olimpiyatların da ülkemizi temsil eden takımlarda yer alan, Ulusal Bilim Olimpiyatlarında madalya...
Telefonun ekran değişimi
İhtiyaçlarınıza Göre Haberler sloganıyla harekete başlayan Haberkut ekibi sizler için farklı ihtiyaçlara da cevap bulmaya çalışıyor. Bu sebeple internet sitemizde...
Türk Eğitim Vakfı 2017 Bursları 500 TL – 800 TL ve 1100 TL
500 TL üniversite,  800 TL yükseklisans ve 1150 TL Doktora bursu olması beklenen Türk Eğitim Vakfı Burs Şartları Aşağıdadır. Türk Eğitim...
Ayhan Kara Vakıf Burs Başvurusu
2016 – 2017 eğitim öğretim yılında öğrencilere bir destekte Ayhan Kara Vakfından. Eğitim, bilim, adalet – hukuk, tarih, sağlık, kültürel...
Beykoz Vakfı Bursları
GENEL BAŞVURU KOŞULLARI : 1-T.C. Vatandaşı olmak, 2-Sabıka kaydı bulunmaması ve disiplin cezası almamış olmak 3-Başka bir resmi veya özel...
Çelikel Vakfı Bursları
Çelikel Eğitim Vakfı Öğrencilere destek olmak amacıyla Alev Topları Programını başlattı. Program Dahilinde öğrencilere çeşitli sosyal imkanların yanı sıra aylık...
ÇYDD Burs Başvurusu
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği her Eğitim Öğretim yılında öğrencilere burs desteği sağlamaktadır. Burslara Başvuracak öğrencilerin burs koşullarını dikkatle okumasını tavsiye...
Aktaş Vakfı Bursları
Aktaş Eğitim Vakfı Burslarına Başvurmadan Önce BURS YÖNERGESİNİ MUTLAKA GÖZDEN GEÇİRİN.. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1....
Yağmur Damlası Derneği Bursları – YENİ
BURS VEREN KURUMLAR Yağmur Damlası Derneği her sene olduğu gibi 2016 / 2017 eğitim öğretim yılında öğrencilere maddi destek olmak...
Ahmet Yesevi Üniversitesi Burs Başvurusu
Kazakistan’ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi tarafından, 2016 yılının UNESCO tarafından “Hoca Ahmet Yesevi Yılı”...
EsSeyyid Osman Hulusi Vakfı Burs Başvuruları Başladı
2016-2017 EĞİTİM DÖNEMİ BURS DUYURUSU Es-Seyyid Osman Hulusi vakıf senedinde yer aldığı gibi, bilgili ve aydın gençlerin öğrenimine maddi ve...
Darbe Mağdurlarına Burs
15 Temmuz kanlı darbe girişimi mağdurları ve yakınlarına Türkiye Gençlik Vakfı Burs verecektir. TÜGVA resmi sitesinde yaptığı açıklama şu şekildedir....
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ

Aşağıda ki İşlemi Yapın * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Share