Reklam
HABERKUT.COM İHTİYAÇLARINIZA GÖRE HABERLER

İzmir Çimentaş Vakfı Bursları (LÜTFEN PAYLAŞINIZ)

İzmir Çimentaş Vakfı Bursları (LÜTFEN PAYLAŞINIZ)
  • 06.09.2015
  • 6.332 kez okundu

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASI İÇİN LÜTFEN PAYLAŞINIZ

ÇİMENTAŞ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI
ÖĞRENCİ BURS YÖNETMELİĞİ
AMAÇ
Madde 1-
Bu yönetmeliğin amacı, Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı’ndan burs vermenin
temel ilke ve koşullarını açıklamaktır.
KAPSAM
Madde 2-
Bu yönetmelik Vakfın kendi kaynaklarından tahsis edeceği veya şartlı
bağışlardan sağlayacağı gelirlerden, yararlanacak öğrencileri kapsar.
TEMEL İLKE
Madde 3-
Burs verirken göz önünde tutulacak temel ilke, “Eğitim Kurumlarında öğrenim
yapma hakkını elde etmiş, Cumhuriyetin demokratik, laik, hür ve çağdaş
düzeniyle Atatürk İlke ve devrimlerini benimsemiş başarılı öğrencilerin
seçimidir.
Bu ilkenin yanı sıra, aşağıdaki tanımlara giren kişilere koşullar elverdiğince
öncelik hakkı tanınabilir:
a. Çimentaş Topluluğuna dahil şirket ve işletmelerde çalışan personelin
öğrenim yapma hakkı elde etmiş çocukları,
b. Ailesinin veya kendisinin maddi olanaklarıyla öğrenimini sürdürmekte
zorlanan öğrenciler.
DAYANAK
Madde 4-
Bu yönetmelik Vakfın Resmi Senedinin 3. maddesinin verdiği yetkiye
dayanarak yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda hazırlanmıştır.

BURSTAN YARARLANMA KOŞULLARI
Madde 5–
Temel ilkemize uygun olarak seçilecek ve burstan yararlanacak öğrencilerde
aranacak şartlar şunlardır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Affa uğranılmış olunsa bile devletin hükmü şahsiyetine karşı veya yüz
kızartıcı bir suç işlememiş olmak,
3. Ara sınıfta ise, bir önceki yarıyıl/yıl da zorunlu derslerin en çok bir
tanesinin dışında tamamına kaydolmuş olmak ve bu derslerden aldığı
başarı notu ortalamasının klasik değerlendirme yapan kuruluşlarda 50,
harf-kredi değerlendirmesi yapan kuruluşlarda 2.00’nin altında olmaması,
4. Eğitim kurumuna kesin kaydını yaptırmış olmak,
5. Başka bir kurumdan eğitim bursu almamak.
BURS SAYISI
Madde 6-
Vakıfça verilecek eğitim burs sayısı Yönetim Kurulunca tespit edilir. Eğitim
bursu sayısının her yıl arttırılmasına özen gösterilir. Burs sayısında her yıl
yapılacak artışlar Vakıf bütçesi dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.
Yönetim Kurulu gerekeli gördüğünde burs sayısını dondurmaya, azaltmaya ya
da kaldırmaya yetkilidir.
BURS SÜRESİ VE MİKTARI
Madde 7-
Eğitim bursunun süresi Ekim ayında başlamak üzere öğretim yılının 9 aylık
dönemini kapsar. Madde 12’de yazılı haller dışında bursiyerlerin eğitimi devam
ettiği sürece verilir. Taban burs miktarı her yıl vakıf bütçesi ile ekonomik
koşullar dikkate alınarak, Vakıf Yönetim Kurulu tarafınca belirlenir. Bir önceki
dönemden başarısız dersi bulunmayan ve yüksek başarı gösteren öğrencilere
Yönetim Kurulunun takdiri oranında ayrıca ödül verilebilir.
BAŞVURU:
Madde 8-
Burstan yararlanmak isteyenler Vakıf Genel Sekreterliğinden temin edecekleri
başvuru talep formu, nüfus sureti, sabıka kayıt belgesi, öğrenim hakkı
kazandığına dair belge, ara sınıftakiler ise, başvuru tarihinde düzenlenmiş tüm
eğitim-öğretim programında gösterilen dersleri ve disiplin cezası almadığını
gösteren en son not durum belgesi(transkript) ile birlikte Vakıf Genel
Sekreterliğine başvururlar.
BURS TAHSİSİ:
Madde 9- Burs tahsisi, başvuranlar arasında temel ilkemiz ve 5. madde
koşulları dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda, Vakıf Yönetim
Kurulunca kesinlik kazanır.


E-POSTA ADRESİNİ GİR BURSLAR POSTA KUTUNA GELSİN:


(E-Posta kutunuza gelecek olan onay bağlantısına tıklamanız gerekmektedir. Eğer E-Posta kutunuza onay maili gelmediyse Gereksiz Posta / Spam kutusuna bakınız.)

BURS ÖDEMESİ:
Madde 10-
Tahsis olunan bursun ödemesi Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar
çerçevesinde aylık olarak yapılır.
BURSUN DEVAMI İÇİN KOŞULLAR:
Madde 11-
Bursun devamı için, bursiyerin disiplin cezası almaması, her yarıyıl sonunda
tasdikli eğitim programındaki tüm dersleri gösteren not durum
belgesini(transkript) Vakıf Genel Sekreterliğine teslim etmesi, kayıtlı olduğu bir
önceki yarıyıla ait başarı notu ortalamasının klasik eğitim yapan kurumlarda
50, 4 üzerinden harf-kredi değerlemesi yapan kuruluşlarda 2.00’nin altında
olmaması şarttır. Vakıf Yönetimi gerekli gördüğü hallerde bursiyerin başarısı,
tutum ve davranışları hakkında devam ettiği öğretim kurumundan yazılı ve
sözlü bilgi isteyebilir.
BURSUN KESİLMESİ
Madde 12-
Eğitim bursu öğrencinin;
1) Başarısız olması,
2) Devletin hükmü şahsiyetine karşı veya yüz kızartıcı bir suç işlemesi,
3) Okul yönetimince okuldan geçici veya sürekli ihraç edilmesi,
4) Tutum ve davranışının Vakıf yönetimince benimsenmeyecek biçimde
olumsuz hale dönüşmesi,
5) Maddi desteğe gereksiniminin kalmaması,
6) Yalan beyanda bulunduğunun anlaşılması,
7) Her öğretim yarıyıl/yılı sonunda okul idaresinin tasdik edeceği not durum
belgesini (transkiript) Vakıf Genel Sekreterliğine ibraz etmeyen bursiyerin
bursu kesilir.
İSTİSNAİ HALLER VE YENİDEN BURSA HAK KAZANMA:
Madde 13-
Resmi sağlık kurumlarında tedavi görenler veya istirahat ve hava değişimi
alanlar burslarını almaya devam ederler. 3 ayı geçen tedavi istirahat veya
hava değişimi halinde bursiyer tekrar öğrenimine başlayıncaya kadar burs
ödenmesine ara verilir. Bursiyerin bu durumunun ortadan kalkmasından sonra
yapacağı müracaat üzerine bursun devamına karar verilir. Ayrıca Vakıf
Yönetimi:
1) Bursiyerin herhangi bir olay nedeniyle gördüğü cezanın bütün sonuçları
ile affedilmesi ve/veya tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı
verilmesi ile;

2) Yeterli başarı notu ortalamasını tutturamadıklarından dolayı bursu kesilen
bursiyerler takip eden eğitim-öğretim yılında başarı notu ortalaması
(madde 11) sağladıkları takdirde yeniden burs almaya Yönetim Kurulu
kararı ile hak kazanabilirler. Ancak yeterli başarı notu ortalamasına sahip
olmadığından dolayı 2 kez bursu kesilen bursiyerlere bir daha burs tahsis
edilmez.
3) Özel veya Tüzel kişilerin şartlı olarak Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı
aracılığı ile tahsis ettikleri şartlı burslarda 5. maddenin 3.ncü fıkrası,
11.nci madde ile 13.ncü maddenin 2.nci fıkrasının getirdiği koşullar
aranmayabilir.
BURSİYERLERİN İZLENMESİ VE YETİŞTİRİLMELERİ :
Madde 14-
Vakıf yönetimi, burs alan öğrencilerin durumlarını uygun göreceği usullerle
izler ve denetler. Bu maksatla Vakıfça istenen bilgiler ve düzenlenen formlar
bursiyerler tarafından düzenli olarak Vakfa gönderilir. Vakıf, gerektiğinde
bursiyerleriyle toplantılar yapıp onların genel durumlarını yakından takip eder.
Vakıf, öğrencilerin kültürel ve sportif faaliyetlere katılmaları için onları
özendirir. Gerekirse bu etkinliklere bursiyerlerini topluca götürebilir veya bu
etkinlikleri Vakıf olarak düzenleyip bursiyerlerine görevler verebilir.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
Madde 15-
Verilen burslar; kazanılmış sürekli bir hak olarak yorumlanamazlar. Vakıf
yönetimi madde 12 ve 13’de belirtilen şartlardan birinin oluşması halinde bu
hakkı geri alır.
Madde 16- Bu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulunca gerekli görüldüğü hallerde
değiştirilebilir.
YÜRÜRLÜLÜK:
Madde 17-
İşbu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulunun 13.10.1997 tarih ve 3 sayılı kararı ile
kabul edilerek yürürlüğe konmuştur.
Bu yönetmeliği okuyup bir kopya teslim aldım. Başka bir yerden burs
almadığımı, aldığım takdirde ödenen burs miktarını iki katı olarak geri ödeme
yapacağımı, yönetmelik hükümlerine uyacağımı kabul ve taahhüt ederim.
ADI SOYADI-İMZA

BURS YÖNETMELİĞİ

ÇİMENTAŞ İLETİŞİM BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİKKAT:
Yeni Burslardan Anında Haberdar Olmak İçin Bizi Facebook’tan Takip Edin
FACEBOOK TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASI İÇİN LÜTFEN PAYLAŞIN
Share

Etiketler: / / / /

Mobil İnternet Paylaşımına ek ücret geliyor
Akıllı telefonlarındaki mobil internet paketini başka cihazlarla paylaşanlara ek ücret geliyor. 15 Ocak 2019’dan itibaren mobil hotspot kullananlara aylık ek...
Kuveytli ev sahibi pencereden düşmek üzere olan hizmetçisini
Kuveytli bir kadın pencereden düşmek üzere olan hizmetçisinin feryatlarına rağmen, Etiyopyalı (Habeşistanlı) hizmetçisine yardım etmek yerine videoya çekmeye devam ediyor....
Alarko Holding Lise Bursları
Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Liselerinin 11. veya 12. sınıfında öğrenim gören toplam...
Tübitak Burs Başvurusu
2205-YURT İÇİ LİSANS BURS PROGRAMI (2016) Uluslararası Bilim Olimpiyatların da ülkemizi temsil eden takımlarda yer alan, Ulusal Bilim Olimpiyatlarında madalya...
Telefonun ekran değişimi
İhtiyaçlarınıza Göre Haberler sloganıyla harekete başlayan Haberkut ekibi sizler için farklı ihtiyaçlara da cevap bulmaya çalışıyor. Bu sebeple internet sitemizde...
Türk Eğitim Vakfı 2017 Bursları 500 TL – 800 TL ve 1100 TL
500 TL üniversite,  800 TL yükseklisans ve 1150 TL Doktora bursu olması beklenen Türk Eğitim Vakfı Burs Şartları Aşağıdadır. Türk Eğitim...
Ayhan Kara Vakıf Burs Başvurusu
2016 – 2017 eğitim öğretim yılında öğrencilere bir destekte Ayhan Kara Vakfından. Eğitim, bilim, adalet – hukuk, tarih, sağlık, kültürel...
Beykoz Vakfı Bursları
GENEL BAŞVURU KOŞULLARI : 1-T.C. Vatandaşı olmak, 2-Sabıka kaydı bulunmaması ve disiplin cezası almamış olmak 3-Başka bir resmi veya özel...
Çelikel Vakfı Bursları
Çelikel Eğitim Vakfı Öğrencilere destek olmak amacıyla Alev Topları Programını başlattı. Program Dahilinde öğrencilere çeşitli sosyal imkanların yanı sıra aylık...
ÇYDD Burs Başvurusu
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği her Eğitim Öğretim yılında öğrencilere burs desteği sağlamaktadır. Burslara Başvuracak öğrencilerin burs koşullarını dikkatle okumasını tavsiye...
Aktaş Vakfı Bursları
Aktaş Eğitim Vakfı Burslarına Başvurmadan Önce BURS YÖNERGESİNİ MUTLAKA GÖZDEN GEÇİRİN.. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1....
Yağmur Damlası Derneği Bursları – YENİ
BURS VEREN KURUMLAR Yağmur Damlası Derneği her sene olduğu gibi 2016 / 2017 eğitim öğretim yılında öğrencilere maddi destek olmak...
Ahmet Yesevi Üniversitesi Burs Başvurusu
Kazakistan’ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi tarafından, 2016 yılının UNESCO tarafından “Hoca Ahmet Yesevi Yılı”...
EsSeyyid Osman Hulusi Vakfı Burs Başvuruları Başladı
2016-2017 EĞİTİM DÖNEMİ BURS DUYURUSU Es-Seyyid Osman Hulusi vakıf senedinde yer aldığı gibi, bilgili ve aydın gençlerin öğrenimine maddi ve...
Darbe Mağdurlarına Burs
15 Temmuz kanlı darbe girişimi mağdurları ve yakınlarına Türkiye Gençlik Vakfı Burs verecektir. TÜGVA resmi sitesinde yaptığı açıklama şu şekildedir....
ZİYARETÇİ YORUMLARI
YORUM YAZ
Share