Reklam
HABERKUT.COM İHTİYAÇLARINIZA GÖRE HABERLER

Nevvar Salih İşgören Vakfı Bursları 31 Ekim

Nevvar Salih İşgören Vakfı Bursları 31 Ekim
 • 16.10.2015
 • 8.992 kez okundu

Servetim Memleketim için harcansın

 diyen Salih İşgören Beyefendi’nin bu gayesi doğrultusunda Nevvar-Salih İşgören Vakfı; öncelikle İzmir’e ve İzmir halkına olmak üzere Türkiye’nin her yerinde eğitim, kültür, sağlık alanlarında hayır hizmetlerinin sürdürülmesini, yoksul öğrencilere verilen bursların, yaşlılara yurt ve yuva gibi sosyal hizmet kurumlarının yapılmasını, Türk Silahlı Kuvvetlerine verilen desteğin ebediyete kadar devam ettirilmesini amaçlamaktadır.

‘Devlet Üstün Hizmet Madalyası’ sahibi İzmir aşığı hayırsever işadamı Salih İşgören beyefendi çok sevdiği eşi Nevvar hanımın “Hayır yaparsan Allah daha çok verir.” şeklindeki teşviği ile başlattığı hayır işlerinin, “Biri bitmeden diğeri başlayacak” prensibiyle bugüne ve yarınlara taşınmasını vasiyet etmiştir.

Nevvar-Salih İşgören Vakfı, Türk toplumunun kültürel ve sosyal yönden gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası projeleri sürdürmeyi ve geliştirmeyi hedeflemektedir.

AMAÇ ve KAPSAM:

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Nevvar–Salih İşgören Vakfı tarafından ilköğretim, ortaöğretim, lisans veya lisansüstü düzeyinde eğitim gören başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere verilecek eğitim burslarında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

YASAL DAYANAK :

Madde 2-Bu yönetmelik Nevvar-Salih İşgören Vakfı Senedinin 4. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR :

Madde 3- Vakıf : Nevvar-Salih İşgören Vakfı

Yönetim Kurulu : Nevvar-Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu

Burs : Nevvar-Salih İşgören Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ve başarılı ilköğretim, ortaöğretim, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine her yıl düzenli olarak yapılacak karşılıksız ayni veya nakdi yardım

Bursiyer : Nevvar-Salih İşgören Vakfı tarafından burs verilen öğrenci

BURS KOMİSYONU :

Madde 4-Burs Komisyonu, Yönetim Kurulu üyesi olan üç kişiden oluşur. Komisyon, burs başvurularının kabulü ve ön değerlendirmesinin yapılmasını üstlenir, bunun için kendi bünyesinde gerekli sistemi oluşturur. Burs Komisyonu, her yıl ekim ayı başında ve gerekli görülen diğer zamanlarda toplanır. Komisyon burs başvurularını inceler ve öğretim yılı için tespit edilmiş bütçe doğrultusunda, uygun adaylar arasından burs verilecek öğrencileri belirler. Burs verilirken öğrencinin başarı notu ve maddi durumu göz önüne alınır ve başarı derecesi yüksek adaylara öncelik tanınır. Burs Komisyonu bu toplantılarda bursları devam etmekte olan öğrencilerin durumunu da gözden geçirir.

BURSİYER ADAYLARI :

Madde 5-Bursiyer adaylarında aranacak asgari şartlar şunlardır:

 1. T.C. Vatandaşı olmak,
 2. Türkiye’deki devlet okul / üniversitelerinden birinde öğrenci olmak,
 3. Atatürk İlke ve Devrimleri’ne bağlı olmak,
 4. Öğrenci, ailesi ve yakınlarının yüz kızartıcı suç işlememek, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
 5. Öğrencinin devam ettiği öğretim kurumunda disiplin cezası almamak (uyarı cezası hariç),
 6. Ailesinin mal varlığı ve gelir durumuna göre başarılı öğrenciyi okutmakta zorlanıyor olmak, maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, başka yerden maaş almıyor olmak.
 7. Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısını hedef alan siyasi veya başkaca bölücü faaliyetler içinde yer almamak,
 8. Öğrencinin başarılı olması.

BAŞVURU SÜRECİ :

Madde 6-Bursiyer adayları Vakfın web sitesinden veya vakıf merkezinden tedarik edecekleri bursiyer başvuru belgesini doldurarak aşağıda listelenen belgelerle birlikte 15 Eylül ile 31 Ekim  tarihleri arasında Vakfın adresine şahsen veya posta ile ulaştırırlar. Burs başvurusu,  Vakıf’ tan burs almak isteyenin reşit olması (onsekiz yaşını doldurması) halinde kendisi, reşit olmaması halinde velisi tarafından, ilgili ve gerekli belgeler eklenerek yapılır. Geçerli adaylık şartlarını taşımayan öğrencinin başvurusu Burs Komisyonu tarafından işleme konulmaz.

Yapılacak başvurularda, Bursiyer Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:


E-POSTA ADRESİNİ GİR BURSLAR POSTA KUTUNA GELSİN:


(E-Posta kutunuza gelecek olan onay bağlantısına tıklamanız gerekmektedir. Eğer E-Posta kutunuza onay maili gelmediyse Gereksiz Posta / Spam kutusuna bakınız.)
 1. Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 2. Öğrenci belgesi,
 3. Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın öğrenimi süresince aldığı bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü (transkript belgesi),
 4. Ailede çalışan anne-babanın maaş bordrosu veya emeklilerden emeklilik kimliği fotokopisi; Babanın ve annenin işsiz olması durumunda SGK, Emekli Sandığı veya Ticaret Odasına kayıtlı olmadığına dair belge,
 5. Adli sicil kaydı,(lisans ve lisansüstü için)
 6. Banka hesap no, (iban no)
 7. Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler.

Vakıf yönetimi bursiyer adaylarından aldığı bilgileri tetkik ettirme hakkına sahiptir. Gerekli görüldüğü takdirde Vakıf bursiyerlerden, okudukları okullardan ve velilerinden ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Başvurular 15 Kasım tarihine kadar sonuçlandırılır. Yönetim Kurulu burs almaya hak kazanmış başvuru sahiplerini vakfın web sayfasında ilan eder.

BURS TUTARI VE SÜRESİ :

Madde 7-Herhangi bir öğretim yılı için o yılın bursiyer sayısıyla bursiyerlere verilecek burs tutarı öğretim yılının başlamasından önce Vakıf Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Aylık burs tutarı Ekim ayında başlamak üzere 9 ay süreyle (Ekim-Haziran) yönetim kurulunun belirleyeceği zamanlarda aylık, üç aylık veya dönemlik olarak öğrencinin veya velisinin (ilköğretim ve ortaöğretim için) banka hesabına yatırılır.

BURSUN ÖDENMESİ :

Madde 8-Vakıf, seçilen öğrencilerin burslarını Ekim ayından itibaren öğrencinin veya velisinin (ilköğretim-orta öğretim için) adına açılmış banka hesabına havale yapar.

BURSUN SONA ERMESİ :

Madde 9-Aşağıdaki şartlardan herhangi birinin oluştuğu tespit edilirse vakıf yönetimi bursun hemen kesilmesine karar verebilir:

 1. Bursiyerin yasadışı faaliyetler içinde olduğu ya da yüz kızartıcı bir suç işlediği yönünde hakkında dava açılmış olması,
 2. Öğrencinin bir yarıyıl uzaklaştırma veya bir disiplin cezası alması,
 3. Öğrencinin başvuru sırasında gerçek dışı beyanda bulunduğunun tespiti veya burs süresi içinde vakıf yönetimine yanlış bilgi verdiğinin anlaşılması durumunda bursu kesilir ayrıca yapılmış olan ödeme kanuni faizlerde hesap edilerek geri alınabilir.
 4. Vakıf yönetimince kabul edilebilir bir gerekçe olmadan, normal eğitim süresi içinde programı tamamlayamaması,
 5. Herhangi bir nedenden dolayı kayıtlı bulunduğu programla ilişkisinin bitmesi veya kesilmesi,
 6. Öğrenicinin kendisine burs verilirken nazara alınan mali durumunda önemli bir değişiklik olması
 7. Öğrencinin her ne sebeple olursa olsun öğrencilik sıfatı ile bağdaşmayan tutum ve davranış içinde bulunduğunun ve  içki, sigara vs gibi kötü alışkanlıkları tespiti
 8. Bursiyerin vefatı,
 9. Yukarıda belirtilen sebeplerin dışında da gerekçe vermek zorunluluğu olmadan, önceden öğrenciye tebliğ edilmek şartı olmaksızın  vakıf Yönetim Kurulu bursu kesme hakkına sahiptir.

DİĞER HÜKÜMLER :

Madde 10- Vakıf bu yönetmeliğin tamamını veya herhangi bir maddesini önceden bildirmeksizin değiştirmekte, burs tipini, süresini ve tutarını, bursiyer adaylarında aranacak şartları yeniden belirlemekte serbesttir.

Vakıf burs verdiği öğrencilere karşı hiç bir borç ve yükümlülük altında değildir ve hiç bir taahhütte bulunmamıştır.

Genelde istisnai haller dahil burs’un kesilmesi veya devamına Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim kurulu kararları kesindir ve itiraz hüküm ifade etmez.

Bursiyerler ve bursiyer adayları Vakfa burs için müracaat ettiklerinde bu yönetmelikte belirtilen bütün şartları benimsediklerini kabul ve beyan ederler.

Bursun devamı konusu Yönetim kurulunun kararına bağlıdır, her burs dönemi için ayrı değerlendirme yapılır.

Bursiyerlerin yanlış bilgi ve belge ile burs’a hak kazandıkları belirlendiği takdirde bursları kesilecektir. Aldıkları burs miktarı kanuni faizi ile vakfa iade edilecektir.

YÜRÜRLÜK :

Madde 11Bu yönetmelik vakıf Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME :

Madde 12Bu Yönetmelik hükümleri Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

BURS HAKKINDA AYRINTILI BİLGİLİ VAKIF SİTESİNDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ http://www.nevvarsalihisgoren.org/

VAKFA VESİLE OLANLARA TEŞEKKÜR EDERİZ.

burs için sayfayı takip et

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASI İÇİN LÜTFEN PAYLAŞIN
Share

Etiketler: / /

Mobil İnternet Paylaşımına ek ücret geliyor
Akıllı telefonlarındaki mobil internet paketini başka cihazlarla paylaşanlara ek ücret geliyor. 15 Ocak 2019’dan itibaren mobil hotspot kullananlara aylık ek...
Kuveytli ev sahibi pencereden düşmek üzere olan hizmetçisini
Kuveytli bir kadın pencereden düşmek üzere olan hizmetçisinin feryatlarına rağmen, Etiyopyalı (Habeşistanlı) hizmetçisine yardım etmek yerine videoya çekmeye devam ediyor....
Alarko Holding Lise Bursları
Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Liselerinin 11. veya 12. sınıfında öğrenim gören toplam...
Tübitak Burs Başvurusu
2205-YURT İÇİ LİSANS BURS PROGRAMI (2016) Uluslararası Bilim Olimpiyatların da ülkemizi temsil eden takımlarda yer alan, Ulusal Bilim Olimpiyatlarında madalya...
Telefonun ekran değişimi
İhtiyaçlarınıza Göre Haberler sloganıyla harekete başlayan Haberkut ekibi sizler için farklı ihtiyaçlara da cevap bulmaya çalışıyor. Bu sebeple internet sitemizde...
Türk Eğitim Vakfı 2017 Bursları 500 TL – 800 TL ve 1100 TL
500 TL üniversite,  800 TL yükseklisans ve 1150 TL Doktora bursu olması beklenen Türk Eğitim Vakfı Burs Şartları Aşağıdadır. Türk Eğitim...
Ayhan Kara Vakıf Burs Başvurusu
2016 – 2017 eğitim öğretim yılında öğrencilere bir destekte Ayhan Kara Vakfından. Eğitim, bilim, adalet – hukuk, tarih, sağlık, kültürel...
Beykoz Vakfı Bursları
GENEL BAŞVURU KOŞULLARI : 1-T.C. Vatandaşı olmak, 2-Sabıka kaydı bulunmaması ve disiplin cezası almamış olmak 3-Başka bir resmi veya özel...
Çelikel Vakfı Bursları
Çelikel Eğitim Vakfı Öğrencilere destek olmak amacıyla Alev Topları Programını başlattı. Program Dahilinde öğrencilere çeşitli sosyal imkanların yanı sıra aylık...
ÇYDD Burs Başvurusu
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği her Eğitim Öğretim yılında öğrencilere burs desteği sağlamaktadır. Burslara Başvuracak öğrencilerin burs koşullarını dikkatle okumasını tavsiye...
Aktaş Vakfı Bursları
Aktaş Eğitim Vakfı Burslarına Başvurmadan Önce BURS YÖNERGESİNİ MUTLAKA GÖZDEN GEÇİRİN.. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1....
Yağmur Damlası Derneği Bursları – YENİ
BURS VEREN KURUMLAR Yağmur Damlası Derneği her sene olduğu gibi 2016 / 2017 eğitim öğretim yılında öğrencilere maddi destek olmak...
Ahmet Yesevi Üniversitesi Burs Başvurusu
Kazakistan’ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi tarafından, 2016 yılının UNESCO tarafından “Hoca Ahmet Yesevi Yılı”...
EsSeyyid Osman Hulusi Vakfı Burs Başvuruları Başladı
2016-2017 EĞİTİM DÖNEMİ BURS DUYURUSU Es-Seyyid Osman Hulusi vakıf senedinde yer aldığı gibi, bilgili ve aydın gençlerin öğrenimine maddi ve...
Darbe Mağdurlarına Burs
15 Temmuz kanlı darbe girişimi mağdurları ve yakınlarına Türkiye Gençlik Vakfı Burs verecektir. TÜGVA resmi sitesinde yaptığı açıklama şu şekildedir....
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ

Aşağıda ki İşlemi Yapın * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Share